17 Nejdůležitějších měkkých dovedností (Soft skills) a jejich popis a využití

Měkké dovednosti, nebo také anglicky soft skills, jsou definovány jako schopnosti související se vztahy mezi lidmy. Sami o sobě jsou těžko měřitelné a přesto jsou u mnoha zaměstnavatelů vysoce ceněné, převážně na manažerských pozicích. Jedná se o vlastnosti týkající se oblastí jako například mezilidské vztahy, sociální dovednosti, interpersonální schopnosti a další. Využití však nenajdou jen v profesním, ale také v osobním životě.

Tyto dovednosti jsou nejčastěji spojovány s emoční inteligencí (EQ – emotional quotient ), tedy schopností jednotlivce vcítit se do pocitů druhých i sama sebe a toho využít mimojiné k lepší komunikaci a autoritě ve společnosti.

Protikladem měkkých dovedností jsou dovednosti tvrdé (hard skills). Ty jsou dovednostmi odbornými a dají se jednoduše definovat a změřit (Znalosti počítačových programů, zedničina, diplomy nebo zkoušky v ruzných oblastech). Ačkoliv jsou měkké dovednosti na rozdíl o těch tvrdých hůř měřitelné, je přesto možné se je naučit a zlepšit se v jejich používání.

Jaké tedy jsou měkké dovednosti?

 • Komunikační schopnost – Komunikace je proces výměny informací mezi lidmy a dělí se na komunikaci verbální a neverbální. Schopnost efektivní komunikace je základním stavebním kamenem mnoha ostatních soft skillů, zároveň se však jedná o schopnost nejkomplexnější. Pokud máte čas věnovat se zlepšení pouze jedná složky měkkých dovedností, měla by to být tato. Řada zaměstnavatelů dokáže ocenit zaměstnance s rozvinutými komunikačními schopnostmi a to jak na manažerských pozicích tak i všech pozicích kde dochází ke kontaktu se zákazníky nebo klienty.

 • Analytické myšlení – Schopnost rozboru situace a umění vybrat z množství informací ty pravé a na jejich základě provést rozhodnutí. Díky analytickému myšlení dokáže člověk správně identifikovat problémy, pochopit jejich příčiny a dopady. Toho lze posléze využít k nalezení řešení dané situace.

 • Komplexní a koncepční myšlení – Využít stávající znalosti, dovednosti a zkušenosti z různých oborů k vyřešení na první pohled nesouvisejícího problému, je jeden ze způsobů jak v praxi komplexní myšlení využít. Je potřeba vidět souvislosti mezi jednotlivými dílčímy aspekty prezentovaného problému a využít je k jeho vyřešení.

 • Kreativní myšlení a řešení problémů – Dobrá představivost je výhodou v každém odvětví kde je vyžadována kreativita, jako je například umění, psaní , ale i na vedoucích pozicích. Jedná se i o využití nekonvenčních cest k dosažení kýžených výsledků.

 • Odolnost vůči stresu – Psychická odolnost. Umění jednat i pod tlakem s chladnou hlavou. Osoba vybavená vysokou odolností vůči stresu dokáže i v krizových situacích jednat uváženě a rozhodně.

 • Zdravé sebevědomí – Znalost sebe sama. Představa o své hodnotě a chování tomu odpovídající. V žádném případě se tím nemyslí namyšlenost, ale člověk se také nesmí podceňovat

 • Tolerantnost – Tolerovat ostatní neznamená automaticky souhlas s jejich názory či myšlenkami. Jedná se o případy kdy ačkoliv s druhou osobou nesouhlasíme, uznáváme její právo na vlastní názor.

 • Uznávání morálních i etických hodnot – Podobně jako u předešlého bodu. I přestože se hodnoty ostatních lidí liší od těch našich, je dobré pokusit se vcítit do jejich pohledu na věc a přestože nemusíme s jejich hodnotami souhlasit, je často dobré se smířit s tím že na svůj názor mají právo.

 • Schopnost činit rozhodnutí – V situacích kdy ostatní zůstavají nerozhodní, člověk cvičený v této dovednosti dokáže učinit nezbytné rozhodnutí i přes případná rizika.

 • Schopnost vést ostatní – Základní dovednost kterou by měl mít každý manažer a vedoucí. Tato dovednost se skládá z několika složek. První je schopnost získat si potřebnou autoritu a poslušnost lidí nebo týmu. Druhou je efektivní dělba práce mezi členy týmu na základě jejich schopností.

 • Schopnost práce v kolektivu a týmové práce – Pro správně fungující kolektiv je důležitá efektivní výměna informací, vzájemný pocit sympatie a sounáležitosti. Správně fungující tým se řídí stejnými pravidly, následuje společné cíle a vzájemně na sebe spoléhá.Správný tým je ten, kde členové týmu mají každý své silné a slabé stránky stránky. Využít své silné stránky ve prospěch týmu a kolektivu, zároveň by měli požádat o pomoc ve věcech kde postrádají potřebné znalosti a zkušenosti.

 • Time managment – Organizace času svého nebo jiných, je velmi užitečné v mnoha oblastech a napomáhá ke zvýšení efektivity.

 • Sebemotivace – Důležité z hlediska osobního rozvoje. Pokud člověk dokáže sám sebe účinně motivovat, docílí tím většího uspokojení z vykonané práce a lepší kvality života všeobecně.

 • Vytváření a udržování kontaktů – Schopnost vytvořit a spravovat si vlastní síť kontaktů je vysoce ceněná v mnoha oborech, ale je zároveň i neocenitelná v osobním životě.
 • Kritičnost – Jednak umět kritiku přijmout a poučit se z ní. Také být schopen přiměřené sebekritiky a využít jí k budoucímu rozvoji. Schopnost sebereflexe
 • Ochota riskovat – Být připraven a ochoten podstoupit riziko a nést případné následky. Důležité ve spojení se schopností odhadu rizika.
 • Pracovitost – Pozitivní a aktivní přístup k vykonávané práce. Nesmí se přehánět jinak hrozí riziko syndromu vyhoření.

Možnosti využití měkkých doveností(soft skills)

 • V osobním životě lze najít velké uplatnění takřka pro každou z uvedených měkkých dovedností. Přesto mezi nejdůležitější bezpochyby patří komunikační schopnost. S její pomocí dokažeme z každodenních sociálních interakcí vytěžít maximum. Pro osobní rozvoj, mimo sociální interakce, je vhodná schopnost sebekritiky, analytického a komplexního myšlení.
 • V manažerských pozicích patří mezi nejvíce ceněné schopnost vést ostatní, analytické myšlení a time managment.
 • Zaměstanci klasického provozu využijí nejlépe schopnost práce v kolektivu a týmové práce
 • Osoby zaměstnané v obchodu a marketingu se neobejdou bez vyvynutých schopností komunikace, vytváření a udržování kontaktů a zdravého sebevědomí.

16 Kroků k tomu jak se naučit říkat NE

Často je potřeba prostě říci ne. Nezáleží na tom, jestli po nás kamarád chce, abychom mu půjčili trochu peněz, nebo po nás šéf chce vykonat práci, která není ve smlouvě. Jednou z nejcennějších schopností jednotlivce je kontrola nad vlastní osobou a svou budoucností. Pokud chceme takové kontroly dosáhnout, je důležité mít jasno v tom, co od života očekáváme, a identifikovat překážky, které nám v tom brání. Potom už zbývá jen vyhnout se takovým překážkám a na to nám často stačí jednoduché NE.

Jak se ale naučit říkat ne? K tomu je potřeba vědět, kdy je třeba říci ne a kdy si můžete bez obav dovolit říci ano. Následující rady jsou průvodcem k tomu, jak zhodnotit situaci a jak na ní reagovat.

1.Hodnota času

Pokaždé, když se setkáte s problémem, zda s něčím souhlasit nebo ne, je třeba se zamyslet nad tím, kolik času vás to bude stát, pokud budete souhlasit. Čas každého z nás je omezený a žádný den nemá více než 24 hodin (změny času nepočítám), proto musíte umět plánovat a nenaložit si na sebe více práce a starostí, než kolik jsme ochotni a schopni zvládnout. Jak řící ne v takovéhle situaci? „Právě teď opravdu nemůžu, už tak mám více práce než zvládám“

2.Co se stane, pokud řeknete ano

Častokrát říkáme ano, aniž bychom si uvědomili jaké budou následky našeho souhlasu. Předtím než s něčím bez rozmyslu souhlasíte, je potřeba zeptat se na pár otázek. Co se stane pokud řeknu ano? Jaké budou dlouhodobé následky? Co z toho budu mít já? Opravdu musím souhlasit? Všechny tyto otázky musíte zvážit před tím, než bezhlavě souhlasíte s každou žádostí nebo prosbou.

3.Je v pořádku říkat ne

Je potřeba si uvědomit, že „NE“ není sprosté slovo a že pokud řeknete ne, tak není třeba se za to stydět. Pokud se cítíte povinováni říci ano, tak je potřeba přehodnotit vaše důvody. Mnohdy je totiž naše potřeba se vším souhlasit a každému pomoci ostatními lidmi zneužívána.

4.Nemusíte říkat ne osobně

Pokud se stále cítíte trapně nebo nejistě, možná je pro vás lepší možnost jak říci ne pomocí alternativních médií. Pokud není zrovna nutné odpovědět ihned, je v pořádku pro vaši odpověď použít sms nebo email .

5.Není třeba se vymlouvat

Když už se dostanete do situace, kdy jste rozhodnuti říci ne, tak není třeba si vymýšlet důvody, prosté ne leckdy stačí. Zaprvé to svědčí o síle charakteru a zadruhé člověk pozná, když se jen vymlouváte. Každý normální člověk musí unést odmítnutí a vyrovnat se s ním, pokud se s ním jedná narovinu. Pokud se dostanete do situace, že musíte své odmítnutí obhajovat, tak je možná načase přehodnotit váš vztah s danou osobou.

6.Jednejte s respektem

Pokud chcete, aby vaše odmítnutí nikoho neurazilo, je potřeba jednat s respektem. Pokud se obáváte, že vaše odmítnutí bude působit neuctivě, je potřeba si uvědomit, že samotný akt odmítnutí není to, co může působit neúctu, ale způsob jakým odpověď podáváte. Je třeba ukázat, že ačkoliv si druhé osoby vážíte, její prosbu nebo požadavek nemůžete přijmout.

7.Můžete nabídnou alternativu

V případě, že chcete odmítnout a říci ne, ale nechcete, aby druhá osoba odešla zklamaná a s prázdnou, můžete nabídnou jiné řešení. Možnosti řešení záleží na situaci, třeba je v okolí někdo jiný, kdo je schopný a možná i schopnější pomoci. Nebo je možné, že celý požadavek je od základů postavený na chybných předpokladech a s trochou úprav si může tázající pomoci sám.

8.Možná později

Další možnost jak říci ne, je nabídnout tázajícímu pomoc s problémem později. Pokud nechcete odmítnou, ale přesto nemáte na řešení problému právě čas, je tato možnost ideální. Tuto taktiku doporučuji používat skutečně jen v případě, že hodláte dostát svému slovu a později pomoc poskytnout, vyhnete se tak obvinění z toho, že se jen vymlouváte.

9.Všechno si napište

Pokud si někdy nejste jistí jak reagovat, doporučuji si odpověď sepsat. Začněte se soupisem všeho, co se žádostí souvisí, včetně vaší zamýšlené odpovědi. Při psaní takovéhoto seznamu se ideální způsob odpovědi často objeví sám a pokud ne, pomůže vám to lépe pochopit všechny souvislosti. Nakonec stačí sepsat si slovo od slova a tu nejlepší odpověď ,kterou dáte dohromady, použít.

10.Odpověď odložte

Pokud je vám žádost, kterou jste dostali nepříjemná, je dobré s vaší odpovědí počkat. Toto zdržení jen ukáže, že nejste pro danou věc zapálení a snížíte tím i naléhání žadatele na přehodnocení vaší odpovědi, protože i on vaši zdrženlivost vycítí.

11.Nastavte si priority

Pokud máte pevně nastavené priority, bude pro vás jednoduché říci ne na požadavky, které se přímo netýkají vašich cílů a potřeb.

12.Nacvičte si říkat ne

Předtím, než se dostanete do situace, kdy je potřeba říci ne na důležité otázky, je vhodné si tuto schopnost co nejvíce procvičit. Díky tomu pak budete znít více suveréně a přesvědčivě, až dojde na lámání chleba. Dobrým cvičením může být například procházka po městě, tady často narazíte na mnoho lidí, kteří vás budou o něco prosit: „Nechcete se zůčastnit průzkumu trhu…“ nebo „Nemáte prosím vás cigaretu…“ a další. Pokud vám nic jiného nezbývá, můžete trénovat třeba i před zrcadlem.

13.Neomlouvejte se

Oblíbeným začátkem mnoha odmítnutí je: „Je mi líto, ale…“. Lidé této fráze využívají, aby zněli mile. Přestože je důležité jednat s respektem a taktně, neomlouvejte se. Díky omluvám vypadáte slabě a zranitelně. Vždy jednejte s respektem, ale pevně a odhodlaně.

14.Pojistěte se předem

Dobrým způsobem jak se vyhnout zbytečným požadavkům, na které by jste museli odpovídat záporně, je předejít jim. Pokud se třeba chystáte na firemní poradu nebo na rodinnou sešlost, kde očekáváte, že vás někdo bude chtít poctít svým požadavkem, je dobré vstoupit do místnosti s tím, že váš kalendář je na X dnů až týdnů plný a bohužel na sebe nemůžete žádné další projekty nebo aktivity naložit.

15.Nechte si čas na rozmyšlenou

Někdy existuje i lepší možnost než dát odpověď hned na místě. Řekněte tázajícímu, že potřebujete trochu času, aby jste se nad jeho požadavkem mohli zamyslet. Nejenom, že to přidá na vaší důvěryhodnosti a vejde také ve známost, že nepřijímáte návrhy bez rozmyslu, ale také vám to dá čas na promyšlení všech důvodů a následků, které z požadavku plynou.

16.Omezte způsoby, jak vás mohou lidé kontaktovat

Tato rada je užitečná spíše k omezení počtu žádostí, které na vás lidé směřují. Pokud se často setkáváte s množstvím proseb o pomoc a potřebujete je omezit, aby jste nemuseli všechny hned odmítat, je několik způsobů jak si s tím poradit. Jedním z nich je omezení způsobů, jak vás mohou potencionální žadatelé kontaktovat. Může se to leckdy zdát jako drastické řešení, ale někdy je to prostě potřeba. Můžete například smazat Facebook, vypínat služební nebo i osobní telefon po skončení pracovní doby a nebo se vyhnout účasti na akcích, které pokládáte z tohoto hlediska za rizikové.

Podrobný návod jak vést rodinný rozpočet a ušetřit po cestě.

Vedení rozpočtu se může mnohým z nás zdát jako složitá a vyčerpávající práce, která na konci nepřinese žádný výsledek. Naštěstí jsou obě tyto obavy zbytečné a hlavně nepravdivé. V dnešní době si může každá rodina vést vlastní seznam příjmů a výdajů lehce a s minimálním úsilím a nakonec s jeho pomocí i nějakou tu (leckdy nezanedbatelnou) korunu ušetřit.

Pokud vás vedení a udržování rozpočtu vaší rodiny děsí, tak jako dříve i mě, nezoufejte. V tomto článku vám bod po bodu představím jednoduchý způsob vedení financí vaší domácnosti. Jen pro informaci, není důležité jakým způsobem si záznamy povedete (papír, excelová tabulka nebo i speciální učetní program), důležité je začít a to čím dříve, tím lépe pro vás a vaši rodinu.

rozpočet
Stačí jen tužka a papír

 

1.Krok: Kde dělám chybu – zastavte metodu pokus omyl

 

Dle zkušenosti vím, že mnoho z vás už se pokoušelo dostat pod kontrolu peníze, které každý měsíc přijdou a odejdou a nemají ani tu slušnost se na vašem účtu chvilku zdržet. Z toho, že jste dnes tady a čtete tento článek usuzuji, že se vaše snaha nesetkala s úspěchem, v který jste doufali. A proto bych rád nejdříve představil základní chyby, kterých se lidé při vedení rozpočtu dopouštějí. Zásadní chyby, které se dopouštíme při pokusech o zorganizování našich financí jsou:

Plánované výdaje ≠ Skutečné výdaje

Ano, zní to jednoduše, ale je to tak. Neříkám, že plánování vašich výdajů je špatné, právě naopak je důležité mít plán, ale zároveň je třeba pamatovat na dvě pravidla plánováníNepodléhejte panice

        • Pokud plánujeme výdaje, musíme je nakonec porovnat se skutečnými výdaji

         První častá, ale i lehce opravitelná chyba při vedení rozpočtu s naplánovanými výdaji je, že bčas zapomeneme zahrnout do výsledku výdaje skutečné. Ať už je to chyba neúmyslná jako např. přehlédnutí nebo čistá lenost. Takhle se řádné rozpočty nevedou.

   • Plánovat, ale nepodlehnout pocitu marnosti, když náš plán nevyjde

Tady je důvod proč dost lidí zanevře na vedení rozpočtu. I když se člověk nedopustí chyby první, tady nastává chvíle pravdy. Nejde ani tak o to jak rozpočet po sestavení vypadá, ale o to, že neodpovídá naší představě a to v nás probouzí dojem, že tohle není nic pro nás. Oblíbená hláška: „Jak můžu zkoušet něco ušetřit, když ani nevím kolik utrácím“

Řešením je pravý opak: „Teď konečně vidím kam všechny peníze jdou. Je načase s tím něco udělat“

Tak a teď se můžeme konečně vrhnout na samotný proces sestavování a vedení rodinného rozpočtu, tak aby nám co nejlépe posloužil.

nebojte se rozpočtu a nechte si od něj pomoci
nebojte se rozpočtu a nechte si od něj pomoci

2.Krok: Vedení příjmů a jejich rozbor

Začněme tedy na začátku. První věc co je potřeba pro sestavení funkčního rozpočtu, jsou informace o všech financích, které nám každý měsíc na účtu přistanou.

 Plánované příjmySkutečné příjmy  
Hlavní příjem18 50018500
Stravenky12001200
Vedlejší příjem31501500
Součet2285021200

Podle příkladu v přiložené tabulce doporučuji začít sepsáním všech předpokládaných příjmů, může se jednat o příjem z vašeho hlavního nebo vedlejšího pracovního poměru, všech brigád, které očekáváte, příjmy z pronájmů pozemků a nemovitostí, firemní benefity (stravenky, příspěvky na dopravu/kulturu apod.). Všechny tyto příjmy je vhodné si řádně sepsat do sloupce Předpokládané příjmy. Následně, až dojde k proplacení těchto činností, zadejte skutečné částky do sloupce Skutečné příjmy. Tímto jste provedli první krok k vedení řádného rodinného rozpočtu a zároveň máte i možnost provedení prvních skutečně pozitivních změn.

Když máte před sebou černé na bílém všechny peníze, které máte vy a vaše rodina daný měsíc k dispozici, máte krásnou možnost reflexe a získání motivace k provedení změn v nadcházejících měsících. Například zjistíte, že vedlejší příjem neodpovídá množství práce do něj vložené, můžete se soustředit na sehnání lépe placených příležitostí.

 

3.Krok: Vedení výdajů, aneb řekni kde ty prachy jsou

Nejdůležitějším krokem celého našeho plánu pro vedení vaší rodinné pokladny je řádné vedení vašich výdajů. A jak to říkám, tak to také myslím, ŘÁDNÉ . Pro skutečnou představu, jak jste na tom není nic důležitějšího. Naštěstí to není vůbec složité.

 Plánované výdajeSkutečné výdaje
Jídlo
-Nákupy20002300
-Restaurace0500
Splátka dluhů12001200
Auto
-Benzín25002000
-Pojištění500500
-Parkoviště11501150
-Povinné ručení
Dům
-Nájem
60006000
-Voda500500
-Plyn300300
-Elektřina800800
-Internet500350(změna poskytovatele)
Mazlíčci
Součet1545015600

Jak si tedy vést přehled všech výdajů? Lehce! Účtenky, účtenky a účtenky. Za všechno, za co zaplatíte, chtějte účet a všechny účty si zakládejte do určeného pořadníku, šuplíku nebo třeba i sáčku. Nejenom, že vám takovéto „syslení“ všech účtenek pomůže třeba v případě reklamace závadného zboží, je také nepostradatelné při sepisování všech rodinných výdajů. Pokud máte u sebe účty za všechny rodinné útraty a zároveň složenky nebo bankovní přehledy o všech platbách (nájem, hypotéka, splátky dluhů), tak máte vše co potřebujete.

V prvním kroku tohoto článku jsem psal, že lidé často selhávají při porovnávání předpokládaných a skutečných výdajů. I přesto považuji vedení předpokládaných výdajů za velmi užitečnou činnost a to hlavně z psychologické stránky. Většina lidí při sestavování rozpočtu často podceňuje, jak se malé výdaje po čase nakupí a vytvoří velkou částku neplánovaně utracených peněz. Mezi tyto výdaje patří nákup maličkostí jako je tuhle žvýkačka nebo pití na cestu, tamhle zase přípěvek 50Kč na charitu (protože ten pejsek tak smutně kouká) a podobně. Neříkám hned, že musíte tyto výdaje nutně omezit, ale dá vám to perspektivu a možnost sledovat, kam vaše peníze mizí, aniž si to vy ve výsledku uvědomujete.

Tak, teď když máte všechny potřebné informace po ruce, stačí vše sepsat do sloupce vašich výdajů za daný měsíc. Pro lepší organizaci doporučuji si všechno rozepsat podle kategorií, tímto způsobem získáte rychlý a nezkreslený přehled o vašich výdajích za jídlo, dopravu, nájem a podobně.

 

4.Krok: Mám všechno. Co teď s tím?

Konečně máme všechny informace před sebou a nic nám nestojí v cestě za zhodnocením výsledků a využití získaných znalostí.

Důkladné vedení takovéto tabulky, je kromě dokonalého přehledu o všech příjmech a výdajích, velmi užitečné také v případě, že chcete nějakou tu korunu ušetřit.

Jak využít rozpočet ke snížení výdajů?

To záleží převážně na tom, jak vypadá váš rozpočet. Příklad: Pokud zjistíte, že měsíčně utratíte 1000 Kč za stravování ve fast foodu, můžete s trochou plánování tuto útratu do dalšího měsíce značně snížit nebo i úplně odstranit (doporučuji vařit doma, je to často levnější a zdravější varianta). Příklad: Nelíbí se vám vysoká útrata za pohonné hmoty? Jen proto, aby jste se dostali do práce a domů? Spočítejte si, jestli není hromadná doprava levnější nebo třeba máte kolegu, který bydlí poblíž a rád se s vámi o náklady na dopravu podělí za možnost pohodlné a rychlé cesty do práce. Levnější pojištění, změna telefonního operátora, levnější podnájem. Příkladů jak ušetřit je mnoho, je jen potřeba najít položku, která se dá snížit a snížit ji.