17 Nejdůležitějších měkkých dovedností (Soft skills) a jejich popis a využití

Soft skills-Měkké dovednosti

Měkké dovednosti, nebo také anglicky soft skills, jsou definovány jako schopnosti související se vztahy mezi lidmy. Sami o sobě jsou těžko měřitelné a přesto jsou u mnoha zaměstnavatelů vysoce ceněné, převážně na manažerských pozicích. Jedná se o vlastnosti týkající se oblastí jako například mezilidské vztahy, sociální dovednosti, interpersonální schopnosti a další. Využití však nenajdou jen v profesním, ale také v osobním životě.

Tyto dovednosti jsou nejčastěji spojovány s emoční inteligencí (EQ – emotional quotient ), tedy schopností jednotlivce vcítit se do pocitů druhých i sama sebe a toho využít mimojiné k lepší komunikaci a autoritě ve společnosti.

Protikladem měkkých dovedností jsou dovednosti tvrdé (hard skills). Ty jsou dovednostmi odbornými a dají se jednoduše definovat a změřit (Znalosti počítačových programů, zedničina, diplomy nebo zkoušky v ruzných oblastech). Ačkoliv jsou měkké dovednosti na rozdíl o těch tvrdých hůř měřitelné, je přesto možné se je naučit a zlepšit se v jejich používání.

Jaké tedy jsou měkké dovednosti?

 • Komunikační schopnost – Komunikace je proces výměny informací mezi lidmy a dělí se na komunikaci verbální a neverbální. Schopnost efektivní komunikace je základním stavebním kamenem mnoha ostatních soft skillů, zároveň se však jedná o schopnost nejkomplexnější. Pokud máte čas věnovat se zlepšení pouze jedná složky měkkých dovedností, měla by to být tato. Řada zaměstnavatelů dokáže ocenit zaměstnance s rozvinutými komunikačními schopnostmi a to jak na manažerských pozicích tak i všech pozicích kde dochází ke kontaktu se zákazníky nebo klienty.

 • Analytické myšlení – Schopnost rozboru situace a umění vybrat z množství informací ty pravé a na jejich základě provést rozhodnutí. Díky analytickému myšlení dokáže člověk správně identifikovat problémy, pochopit jejich příčiny a dopady. Toho lze posléze využít k nalezení řešení dané situace.

 • Komplexní a koncepční myšlení – Využít stávající znalosti, dovednosti a zkušenosti z různých oborů k vyřešení na první pohled nesouvisejícího problému, je jeden ze způsobů jak v praxi komplexní myšlení využít. Je potřeba vidět souvislosti mezi jednotlivými dílčímy aspekty prezentovaného problému a využít je k jeho vyřešení.

 • Kreativní myšlení a řešení problémů – Dobrá představivost je výhodou v každém odvětví kde je vyžadována kreativita, jako je například umění, psaní , ale i na vedoucích pozicích. Jedná se i o využití nekonvenčních cest k dosažení kýžených výsledků.

 • Odolnost vůči stresu – Psychická odolnost. Umění jednat i pod tlakem s chladnou hlavou. Osoba vybavená vysokou odolností vůči stresu dokáže i v krizových situacích jednat uváženě a rozhodně.

 • Zdravé sebevědomí – Znalost sebe sama. Představa o své hodnotě a chování tomu odpovídající. V žádném případě se tím nemyslí namyšlenost, ale člověk se také nesmí podceňovat

 • Tolerantnost – Tolerovat ostatní neznamená automaticky souhlas s jejich názory či myšlenkami. Jedná se o případy kdy ačkoliv s druhou osobou nesouhlasíme, uznáváme její právo na vlastní názor.

 • Uznávání morálních i etických hodnot – Podobně jako u předešlého bodu. I přestože se hodnoty ostatních lidí liší od těch našich, je dobré pokusit se vcítit do jejich pohledu na věc a přestože nemusíme s jejich hodnotami souhlasit, je často dobré se smířit s tím že na svůj názor mají právo.

 • Schopnost činit rozhodnutí – V situacích kdy ostatní zůstavají nerozhodní, člověk cvičený v této dovednosti dokáže učinit nezbytné rozhodnutí i přes případná rizika.

 • Schopnost vést ostatní – Základní dovednost kterou by měl mít každý manažer a vedoucí. Tato dovednost se skládá z několika složek. První je schopnost získat si potřebnou autoritu a poslušnost lidí nebo týmu. Druhou je efektivní dělba práce mezi členy týmu na základě jejich schopností.

 • Schopnost práce v kolektivu a týmové práce – Pro správně fungující kolektiv je důležitá efektivní výměna informací, vzájemný pocit sympatie a sounáležitosti. Správně fungující tým se řídí stejnými pravidly, následuje společné cíle a vzájemně na sebe spoléhá.Správný tým je ten, kde členové týmu mají každý své silné a slabé stránky stránky. Využít své silné stránky ve prospěch týmu a kolektivu, zároveň by měli požádat o pomoc ve věcech kde postrádají potřebné znalosti a zkušenosti.

 • Time managment – Organizace času svého nebo jiných, je velmi užitečné v mnoha oblastech a napomáhá ke zvýšení efektivity.

 • Sebemotivace – Důležité z hlediska osobního rozvoje. Pokud člověk dokáže sám sebe účinně motivovat, docílí tím většího uspokojení z vykonané práce a lepší kvality života všeobecně.

 • Vytváření a udržování kontaktů – Schopnost vytvořit a spravovat si vlastní síť kontaktů je vysoce ceněná v mnoha oborech, ale je zároveň i neocenitelná v osobním životě.
 • Kritičnost – Jednak umět kritiku přijmout a poučit se z ní. Také být schopen přiměřené sebekritiky a využít jí k budoucímu rozvoji. Schopnost sebereflexe
 • Ochota riskovat – Být připraven a ochoten podstoupit riziko a nést případné následky. Důležité ve spojení se schopností odhadu rizika.
 • Pracovitost – Pozitivní a aktivní přístup k vykonávané práce. Nesmí se přehánět jinak hrozí riziko syndromu vyhoření.

Možnosti využití měkkých doveností(soft skills)

 • V osobním životě lze najít velké uplatnění takřka pro každou z uvedených měkkých dovedností. Přesto mezi nejdůležitější bezpochyby patří komunikační schopnost. S její pomocí dokažeme z každodenních sociálních interakcí vytěžít maximum. Pro osobní rozvoj, mimo sociální interakce, je vhodná schopnost sebekritiky, analytického a komplexního myšlení.
 • V manažerských pozicích patří mezi nejvíce ceněné schopnost vést ostatní, analytické myšlení a time managment.
 • Zaměstanci klasického provozu využijí nejlépe schopnost práce v kolektivu a týmové práce
 • Osoby zaměstnané v obchodu a marketingu se neobejdou bez vyvynutých schopností komunikace, vytváření a udržování kontaktů a zdravého sebevědomí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *