17 Nejdůležitějších měkkých dovedností (Soft skills) a jejich popis a využití

Měkké dovednosti, nebo také anglicky soft skills, jsou definovány jako schopnosti související se vztahy mezi lidmy. Sami o sobě jsou těžko měřitelné a přesto jsou u mnoha zaměstnavatelů vysoce ceněné, převážně na manažerských pozicích. Jedná se o vlastnosti týkající se oblastí jako například mezilidské vztahy, sociální dovednosti, interpersonální schopnosti a další. Využití však nenajdou jen v profesním, ale také v osobním životě.

Tyto dovednosti jsou nejčastěji spojovány s emoční inteligencí (EQ – emotional quotient ), tedy schopností jednotlivce vcítit se do pocitů druhých i sama sebe a toho využít mimojiné k lepší komunikaci a autoritě ve společnosti.

Protikladem měkkých dovedností jsou dovednosti tvrdé (hard skills). Ty jsou dovednostmi odbornými a dají se jednoduše definovat a změřit (Znalosti počítačových programů, zedničina, diplomy nebo zkoušky v ruzných oblastech). Ačkoliv jsou měkké dovednosti na rozdíl o těch tvrdých hůř měřitelné, je přesto možné se je naučit a zlepšit se v jejich používání.

Jaké tedy jsou měkké dovednosti?

 • Komunikační schopnost – Komunikace je proces výměny informací mezi lidmy a dělí se na komunikaci verbální a neverbální. Schopnost efektivní komunikace je základním stavebním kamenem mnoha ostatních soft skillů, zároveň se však jedná o schopnost nejkomplexnější. Pokud máte čas věnovat se zlepšení pouze jedná složky měkkých dovedností, měla by to být tato. Řada zaměstnavatelů dokáže ocenit zaměstnance s rozvinutými komunikačními schopnostmi a to jak na manažerských pozicích tak i všech pozicích kde dochází ke kontaktu se zákazníky nebo klienty.

 • Analytické myšlení – Schopnost rozboru situace a umění vybrat z množství informací ty pravé a na jejich základě provést rozhodnutí. Díky analytickému myšlení dokáže člověk správně identifikovat problémy, pochopit jejich příčiny a dopady. Toho lze posléze využít k nalezení řešení dané situace.

 • Komplexní a koncepční myšlení – Využít stávající znalosti, dovednosti a zkušenosti z různých oborů k vyřešení na první pohled nesouvisejícího problému, je jeden ze způsobů jak v praxi komplexní myšlení využít. Je potřeba vidět souvislosti mezi jednotlivými dílčímy aspekty prezentovaného problému a využít je k jeho vyřešení.

 • Kreativní myšlení a řešení problémů – Dobrá představivost je výhodou v každém odvětví kde je vyžadována kreativita, jako je například umění, psaní , ale i na vedoucích pozicích. Jedná se i o využití nekonvenčních cest k dosažení kýžených výsledků.

 • Odolnost vůči stresu – Psychická odolnost. Umění jednat i pod tlakem s chladnou hlavou. Osoba vybavená vysokou odolností vůči stresu dokáže i v krizových situacích jednat uváženě a rozhodně.

 • Zdravé sebevědomí – Znalost sebe sama. Představa o své hodnotě a chování tomu odpovídající. V žádném případě se tím nemyslí namyšlenost, ale člověk se také nesmí podceňovat

 • Tolerantnost – Tolerovat ostatní neznamená automaticky souhlas s jejich názory či myšlenkami. Jedná se o případy kdy ačkoliv s druhou osobou nesouhlasíme, uznáváme její právo na vlastní názor.

 • Uznávání morálních i etických hodnot – Podobně jako u předešlého bodu. I přestože se hodnoty ostatních lidí liší od těch našich, je dobré pokusit se vcítit do jejich pohledu na věc a přestože nemusíme s jejich hodnotami souhlasit, je často dobré se smířit s tím že na svůj názor mají právo.

 • Schopnost činit rozhodnutí – V situacích kdy ostatní zůstavají nerozhodní, člověk cvičený v této dovednosti dokáže učinit nezbytné rozhodnutí i přes případná rizika.

 • Schopnost vést ostatní – Základní dovednost kterou by měl mít každý manažer a vedoucí. Tato dovednost se skládá z několika složek. První je schopnost získat si potřebnou autoritu a poslušnost lidí nebo týmu. Druhou je efektivní dělba práce mezi členy týmu na základě jejich schopností.

 • Schopnost práce v kolektivu a týmové práce – Pro správně fungující kolektiv je důležitá efektivní výměna informací, vzájemný pocit sympatie a sounáležitosti. Správně fungující tým se řídí stejnými pravidly, následuje společné cíle a vzájemně na sebe spoléhá.Správný tým je ten, kde členové týmu mají každý své silné a slabé stránky stránky. Využít své silné stránky ve prospěch týmu a kolektivu, zároveň by měli požádat o pomoc ve věcech kde postrádají potřebné znalosti a zkušenosti.

 • Time managment – Organizace času svého nebo jiných, je velmi užitečné v mnoha oblastech a napomáhá ke zvýšení efektivity.

 • Sebemotivace – Důležité z hlediska osobního rozvoje. Pokud člověk dokáže sám sebe účinně motivovat, docílí tím většího uspokojení z vykonané práce a lepší kvality života všeobecně.

 • Vytváření a udržování kontaktů – Schopnost vytvořit a spravovat si vlastní síť kontaktů je vysoce ceněná v mnoha oborech, ale je zároveň i neocenitelná v osobním životě.
 • Kritičnost – Jednak umět kritiku přijmout a poučit se z ní. Také být schopen přiměřené sebekritiky a využít jí k budoucímu rozvoji. Schopnost sebereflexe
 • Ochota riskovat – Být připraven a ochoten podstoupit riziko a nést případné následky. Důležité ve spojení se schopností odhadu rizika.
 • Pracovitost – Pozitivní a aktivní přístup k vykonávané práce. Nesmí se přehánět jinak hrozí riziko syndromu vyhoření.

Možnosti využití měkkých doveností(soft skills)

 • V osobním životě lze najít velké uplatnění takřka pro každou z uvedených měkkých dovedností. Přesto mezi nejdůležitější bezpochyby patří komunikační schopnost. S její pomocí dokažeme z každodenních sociálních interakcí vytěžít maximum. Pro osobní rozvoj, mimo sociální interakce, je vhodná schopnost sebekritiky, analytického a komplexního myšlení.
 • V manažerských pozicích patří mezi nejvíce ceněné schopnost vést ostatní, analytické myšlení a time managment.
 • Zaměstanci klasického provozu využijí nejlépe schopnost práce v kolektivu a týmové práce
 • Osoby zaměstnané v obchodu a marketingu se neobejdou bez vyvynutých schopností komunikace, vytváření a udržování kontaktů a zdravého sebevědomí.

16 Kroků k tomu jak se naučit říkat NE

Často je potřeba prostě říci ne. Nezáleží na tom, jestli po nás kamarád chce, abychom mu půjčili trochu peněz, nebo po nás šéf chce vykonat práci, která není ve smlouvě. Jednou z nejcennějších schopností jednotlivce je kontrola nad vlastní osobou a svou budoucností. Pokud chceme takové kontroly dosáhnout, je důležité mít jasno v tom, co od života očekáváme, a identifikovat překážky, které nám v tom brání. Potom už zbývá jen vyhnout se takovým překážkám a na to nám často stačí jednoduché NE.

Jak se ale naučit říkat ne? K tomu je potřeba vědět, kdy je třeba říci ne a kdy si můžete bez obav dovolit říci ano. Následující rady jsou průvodcem k tomu, jak zhodnotit situaci a jak na ní reagovat.

1.Hodnota času

Pokaždé, když se setkáte s problémem, zda s něčím souhlasit nebo ne, je třeba se zamyslet nad tím, kolik času vás to bude stát, pokud budete souhlasit. Čas každého z nás je omezený a žádný den nemá více než 24 hodin (změny času nepočítám), proto musíte umět plánovat a nenaložit si na sebe více práce a starostí, než kolik jsme ochotni a schopni zvládnout. Jak řící ne v takovéhle situaci? „Právě teď opravdu nemůžu, už tak mám více práce než zvládám“

2.Co se stane, pokud řeknete ano

Častokrát říkáme ano, aniž bychom si uvědomili jaké budou následky našeho souhlasu. Předtím než s něčím bez rozmyslu souhlasíte, je potřeba zeptat se na pár otázek. Co se stane pokud řeknu ano? Jaké budou dlouhodobé následky? Co z toho budu mít já? Opravdu musím souhlasit? Všechny tyto otázky musíte zvážit před tím, než bezhlavě souhlasíte s každou žádostí nebo prosbou.

3.Je v pořádku říkat ne

Je potřeba si uvědomit, že „NE“ není sprosté slovo a že pokud řeknete ne, tak není třeba se za to stydět. Pokud se cítíte povinováni říci ano, tak je potřeba přehodnotit vaše důvody. Mnohdy je totiž naše potřeba se vším souhlasit a každému pomoci ostatními lidmi zneužívána.

4.Nemusíte říkat ne osobně

Pokud se stále cítíte trapně nebo nejistě, možná je pro vás lepší možnost jak říci ne pomocí alternativních médií. Pokud není zrovna nutné odpovědět ihned, je v pořádku pro vaši odpověď použít sms nebo email .

5.Není třeba se vymlouvat

Když už se dostanete do situace, kdy jste rozhodnuti říci ne, tak není třeba si vymýšlet důvody, prosté ne leckdy stačí. Zaprvé to svědčí o síle charakteru a zadruhé člověk pozná, když se jen vymlouváte. Každý normální člověk musí unést odmítnutí a vyrovnat se s ním, pokud se s ním jedná narovinu. Pokud se dostanete do situace, že musíte své odmítnutí obhajovat, tak je možná načase přehodnotit váš vztah s danou osobou.

6.Jednejte s respektem

Pokud chcete, aby vaše odmítnutí nikoho neurazilo, je potřeba jednat s respektem. Pokud se obáváte, že vaše odmítnutí bude působit neuctivě, je potřeba si uvědomit, že samotný akt odmítnutí není to, co může působit neúctu, ale způsob jakým odpověď podáváte. Je třeba ukázat, že ačkoliv si druhé osoby vážíte, její prosbu nebo požadavek nemůžete přijmout.

7.Můžete nabídnou alternativu

V případě, že chcete odmítnout a říci ne, ale nechcete, aby druhá osoba odešla zklamaná a s prázdnou, můžete nabídnou jiné řešení. Možnosti řešení záleží na situaci, třeba je v okolí někdo jiný, kdo je schopný a možná i schopnější pomoci. Nebo je možné, že celý požadavek je od základů postavený na chybných předpokladech a s trochou úprav si může tázající pomoci sám.

8.Možná později

Další možnost jak říci ne, je nabídnout tázajícímu pomoc s problémem později. Pokud nechcete odmítnou, ale přesto nemáte na řešení problému právě čas, je tato možnost ideální. Tuto taktiku doporučuji používat skutečně jen v případě, že hodláte dostát svému slovu a později pomoc poskytnout, vyhnete se tak obvinění z toho, že se jen vymlouváte.

9.Všechno si napište

Pokud si někdy nejste jistí jak reagovat, doporučuji si odpověď sepsat. Začněte se soupisem všeho, co se žádostí souvisí, včetně vaší zamýšlené odpovědi. Při psaní takovéhoto seznamu se ideální způsob odpovědi často objeví sám a pokud ne, pomůže vám to lépe pochopit všechny souvislosti. Nakonec stačí sepsat si slovo od slova a tu nejlepší odpověď ,kterou dáte dohromady, použít.

10.Odpověď odložte

Pokud je vám žádost, kterou jste dostali nepříjemná, je dobré s vaší odpovědí počkat. Toto zdržení jen ukáže, že nejste pro danou věc zapálení a snížíte tím i naléhání žadatele na přehodnocení vaší odpovědi, protože i on vaši zdrženlivost vycítí.

11.Nastavte si priority

Pokud máte pevně nastavené priority, bude pro vás jednoduché říci ne na požadavky, které se přímo netýkají vašich cílů a potřeb.

12.Nacvičte si říkat ne

Předtím, než se dostanete do situace, kdy je potřeba říci ne na důležité otázky, je vhodné si tuto schopnost co nejvíce procvičit. Díky tomu pak budete znít více suveréně a přesvědčivě, až dojde na lámání chleba. Dobrým cvičením může být například procházka po městě, tady často narazíte na mnoho lidí, kteří vás budou o něco prosit: „Nechcete se zůčastnit průzkumu trhu…“ nebo „Nemáte prosím vás cigaretu…“ a další. Pokud vám nic jiného nezbývá, můžete trénovat třeba i před zrcadlem.

13.Neomlouvejte se

Oblíbeným začátkem mnoha odmítnutí je: „Je mi líto, ale…“. Lidé této fráze využívají, aby zněli mile. Přestože je důležité jednat s respektem a taktně, neomlouvejte se. Díky omluvám vypadáte slabě a zranitelně. Vždy jednejte s respektem, ale pevně a odhodlaně.

14.Pojistěte se předem

Dobrým způsobem jak se vyhnout zbytečným požadavkům, na které by jste museli odpovídat záporně, je předejít jim. Pokud se třeba chystáte na firemní poradu nebo na rodinnou sešlost, kde očekáváte, že vás někdo bude chtít poctít svým požadavkem, je dobré vstoupit do místnosti s tím, že váš kalendář je na X dnů až týdnů plný a bohužel na sebe nemůžete žádné další projekty nebo aktivity naložit.

15.Nechte si čas na rozmyšlenou

Někdy existuje i lepší možnost než dát odpověď hned na místě. Řekněte tázajícímu, že potřebujete trochu času, aby jste se nad jeho požadavkem mohli zamyslet. Nejenom, že to přidá na vaší důvěryhodnosti a vejde také ve známost, že nepřijímáte návrhy bez rozmyslu, ale také vám to dá čas na promyšlení všech důvodů a následků, které z požadavku plynou.

16.Omezte způsoby, jak vás mohou lidé kontaktovat

Tato rada je užitečná spíše k omezení počtu žádostí, které na vás lidé směřují. Pokud se často setkáváte s množstvím proseb o pomoc a potřebujete je omezit, aby jste nemuseli všechny hned odmítat, je několik způsobů jak si s tím poradit. Jedním z nich je omezení způsobů, jak vás mohou potencionální žadatelé kontaktovat. Může se to leckdy zdát jako drastické řešení, ale někdy je to prostě potřeba. Můžete například smazat Facebook, vypínat služební nebo i osobní telefon po skončení pracovní doby a nebo se vyhnout účasti na akcích, které pokládáte z tohoto hlediska za rizikové.